Pfarrkonvent 2017 - Freitag

Freitag, 10. März: Kleingruppen